Links
Kasetsart University - Web Servers in Thailad - หน่วยงานราชการ - รัฐวิสาหกิจ - คณะกรรมการ ศูนย์ องค์การ โครงการ -
พรรคการเมือง - ข่าวต่างประเทศ ข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร - การศึกษา ศาสนา  - การแพทย์ สุขภาพ -
- การเกษตร - กีฬา - ท่องเที่ยว บริการ - บริการจัดหางาน - ศิลปวัฒนธรรม ดูหนัง ฟังเพลง หลากหลายสาระ -
กระดานข่าว ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ - Dictionary Online - Web Pages ที่น่าสนใจ - อาหาร - Web Links - ส่ง Digital Cards -
Internet Pager - Free Home Pages & E-mail - Down Load Program - Internet Online Communication - ICQ Zone
 - Search Engines - Internet Service Providers

Kasetsart University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - https://webmail2.ku.ac.th/horde/imp/login.php
KU WEB SERVER -KU WEBBOARD - PIRUN SERVER - FTP SERVER - KU Search Engine
 KONCERT SERVER - QUERY Nontri Account - Check MODEM Usage Time - KU E-MEETING
นามานุกรม ม.ก. 2546- ระบบงานสำนักงานอัตโนมัติ ม.ก. - กองกิจการนิสิต - สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
EX-MBA KU - EX-MBA 6 -EX-MBA 13 - EX-MBA 14- EX-MBA 15 - PolSci KU - SocDe KU
กระดานข่าวชุมชน ม.เกษตร KuCity - สายตรงถึงอธิการบดี - กองกิจการนิสิตรับข้อร้องเรียน
ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ก. - ศูนย์ประสานกิจการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร ม.ก.
สมาคมนิสิตเก่า(ส.ม.ก.) - สถานีวิทยุ ม.ก. - คณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนย์พุทธศาสนศึกษา ม.ก.
สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - เสียงสู่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำนักหอสมุด - ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด (WEBOPAC)

Web Servers in Thailand
Thailand 's  WWW Guide - Thai Government Directory - Commercial Organizations
Academic/research Institutions - Other Organizations, NGOs
Maps of Internet in Thailand - Welcome to Thaisarn-NECTEC
ศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ประเทศไทย
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (สบทร.)

หน่วยงานราชการ
E-CITIZEN THAILAND
กระทรวงและกรมตามโครงสร้างระบบราชการใหม่
Link ส่วนราชการไทย - IMNet - กระทรวง ทบวง กรม - รัฐสภาไทย - สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย - ทบวงมหาวิทยาลัย - ศูนย์สารสนเทศ ทบวงมหาวิทยาลัย -
- ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ทบวงมหาวิทยาลัย - ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
กระทรวงมหาดไทย - กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงยุติธรรม - ศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงกลาโหม - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงคมนาคม - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ - กระทรวงอุตสาหกรรม - กระทรวงสาธารณสุข - กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ -
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานสถิติแห่งชาติ - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - คณะกรรมการกฤษฎีกา -
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน - กรมสรรพากร
กองทัพอากาศไทย - กองทัพบก - กรมการรักษาดินแดน - กรมประมง - กรมประชาสัมพันธ์ - กรมการจัดหางาน - กรมศิลปากร
กรมสุขภาพจิต - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน -กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - กรมส่งเสริมการส่งออก - กรมคุมประพฤติ
กรมการปกครอง - กรุงเทพมหานคร - กรมทางหลวง - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน - สำนักงาน กปร. - สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ -
 กองบัญชาการตำรวจนครบาล - ศูนย์รับแจ้งข่าวสารของกรมตำรวจ - สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - สำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ- Board of Investment of Thailand (BOI)  - กรมทะเบียนการค้า
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม - สำนักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ - สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
ศาลรัฐธรรมนูญ - ศาลปกครอง
การปฏิรูประบบราชการ

รัฐวิสาหกิจ
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ศงย.)
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) - อ.ส.ม.ท. - การสื่อสาร - องค์การโทรศัพท์ - การบินไทย - การท่าอากาศยานฯ
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต - การท่องเที่ยว - ธนาคารกรุงไทย - ธนาคารแห่งประเทศไทย - The Stock Exchange of Thailand

คณะกรรมการ ศูนย์ องค์การ โครงการ
 เครือข่ายข้อมูลกาญจนาภิเษก ฯ - ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี - สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์- กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 National Information Technology Committee (NITC) - IT Standards - โครงการขุดคลองกระ
- สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - WELCOME TO UNCTAD X - UNITED NATIONS - ชมรมไทยเวบมาสเตอร์
Sustainable Agricultural Development Project - สภาทนายความ

พรรคการเมือง
ระฆังห่วงใย..จากใจนายกรัฐมนตรี
พรรคประชาธิปัติย์ - พรรคประชากรไทย - พรรคความหวังใหม่
- พรรคชาติไทย - พรรคพลังธรรม - พรรคไทยรักไทย - พรรคชาติพัฒนา - พรรคราษฎร

ข่าวต่างประเทศ ข่าวโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หนังสือวารสาร
Live Broadcasting Nation Channel (56KB) TA BROADBAND Nation Channel UBC 8 (256KB)
TNA NEWS - USA Today - CNI - CNN - NBC - BBC - BBC Thai - ABC - REUTERS - FOX News
 Internet Daily News - Audio/Video Programs - TV 3 - TV 5 - TV 7 - TV 9 - TV 11 - ITVTTV - UBC - IP-TV - เรื่องจริงผ่านจอ
Cyber News - Asiaweek - กรุงเทพธุรกิจ - ฐานเศรษฐกิจ - เดลินิวส์ - ไทยรัฐ- Managernet - Nation Group - Bangkok Post
ITCP's NEWS - Pacific Data System - NEW STATION - IT Update - SE-EDUCATION - Internet Today
 TIME - IBIZ - PRINCESS BOOK - @Internet - PC WEEK - CU BOOK - ZDNet - CNet - THAINEWS
Personal Bookshelf - Online Developer's Library - ITPC News - MeechaiThailand.com
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวัน - พยากรณ์อากาศและภาพถ่ายผ่านดาวเทียม ONLONE

การศึกษา ศาสนา 
ระบบเครือข่ายพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน - เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
เอ็นทรานซ์ - ข้อมูลข่าวสารการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย - แจ้งผลการสอบวัดความรู้ - โปรแกรมแปลภาษาทางอินเทอร์เน็ต -
- Whatis?com - StudyCom's - TOEFL - Kaplan Educational Centers - ห้องสมุดวิทยพัฒน์ -
ดาราศาสตร์ไทย - หอดูดาวเกิดแก้ว - ห้องสมุด E-LIB - การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ - QuizShow on the net!
วัยเรียน - เรียนภาษาญี่ปุ่น - หอมรดกไทย - มูลนิธิหนังไทย - The National Center for Science Information Systems - แบบทดสอบวัด IQ - Learn English from news - Thai Junior Encyclopedia Project
ลานธรรมเสวนา - พจนานุกรมพุทธศาสตร์ - วัดพระธรรมกาย - มหาธรรมกายเจดีย์ - BuddhaIT Center In Internet
สวนโมกขพลาราม สุราษฎร์ธานี - ห้องสมุดธรรมะ - Thailand Buddhism - วันอัมพวัน - ธรรมะอิสระ
พระไตรปิฎก Online - ศึกษาพุทธธรรม - The Friends of the Western Buddhist Order - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
ศูนย์พุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ - วัดเกาะวาลุการาม
กลุ่มตุลาธรรม 2519.net

การแพทย์ สุขภาพ
 แพทยสภา - ทันตแพทยสภา - สภาเภสัชกรรม - สภาการพยาบาล
ความรู้ด้านการแพทย์สำหรับประชาชน - มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ - สายด่วนสุขภาพจิต
- คลินิกสุขภาพเพื่อคนไทย - ศูนย์หัวใจวิชัยยุทธ - เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน -
Medical Information from Thailand - โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น - มุมสุขภาพจิต - โรงพยาบาลศรีธัญญา
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กภาคเหนือ - โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ - โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ - โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา - ศูนย์ข้อมูลสุขภาพเพศชาย - Medical News
THAIMED.COM - Doctor On The Net - สถาบันโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย - ความรู้เกี่ยวกับลูกสำหรับพ่อแม่
รวมสารบัญ สาระน่ารู้และสุขภาพ - สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย - Cool-Health Website
สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

การเกษตร
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ - หอสมุดเกษตร - KU Electronic Magazine - BIOMIRROR
- สำนักพิมพ์ ม.ก. - คณะเกษตร - สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ - สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม - ศูนย์พันธุวิศวกรรมฯ
- โครงการหลวง - โครงการส่วนพระองค์ - กรมพัฒนาที่ดิน - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร - CGIAR - IRRI -
108 พรรณไม้ไทย - สารพันความรู้การเกษตร - ข้อมูลการเกษตร - เกร็ดความรู้ทางการเกษตร - วิทยาสารเกษตรศาสตร์
ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร -  -  -  -  -

กีฬา
คณะกรรมการ โอลิมปิค แห่งประเทศไทย - การกีฬาแห่งประเทศไทย
 ASIAN Games - SEA Games-TH - SEA GAMES-ID - Sydney 2000 Olympic Games
Your Place for Swimming Information - 2008 Bangkokgames - สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
Fenchtsport in Koblenz - SiamSwim - ThaiSwim - Judo Club Kasetsart - CAC - XXI SEA GAMES
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "ศรีปทุมเกมส์"

ท่องเที่ยว บริการ
พยากรณ์อากาศประจำวัน - รวม Link บริการภาครัฐ - มหาดไทยเพื่อประชาชน - สืบค้นรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ทั่วไทย
 ศูนย์ นเรนทร - บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ทางอินเทอร์เน็ต - รายงานสภาพจราจรโดยโทรทัศน์วงจรปิด บก.02
 สำรองที่นั่งระบบออนไลน์- Tour Thai - ประเทศไทยของเรา - Trip-2-Thailand - มัคคุเทศก์ เวียงโบราณ
อุบลราชธานี - ตราด - จันทบุรี - สุราษฎร์ธานี - สมุทรสาคร - แพร่ -  -  -  -  -  -  -  -
Queen Sirikit National Convention Center - ทะเลไทย - Map of Bangkok
ชำระค่าโทรศัพท์ผ่าน Internet

บริการจัดหางาน
กรมการจัดหางาน - Top Jobs on the Net - สมัครงาน : บริการทอง - Online Jobs Opportunity - งานคือเงิน จากไทยรัฐ
Job Seeking - Headhunter Thailand - The Asian Job Market - Interactive Recruitment Network - Meeting Mall
- JOBPIROT - JOBTOPGUN -
ศิลปวัฒนธรรม ดูหนัง ฟังเพลง หลากหลายสาระ
Welcome to Amazing Thailand Year 1998-1999 - TODAY 'S IN THAILAND - Music Cyber
ไทยคิด - ดนตรีไทย - สุนทราภรณ์ - เพลงไทยอมตะ - ลูกทุ่งไทยอมตะ - บ้านคนรักสุนทราภรณ์ - MIDI FARM - MIDI WORLD
MIDI HAVEN - Thai Radio - NetShow - King FM 98.1 - RealVDO KU - NetRadio Network - 115 Music
รู้เรื่อง MP3 กับนายป๊อบ - SUM of MP3 THAI - THAI MPEG3 - Siam Club - ขอคิดด้วยฅน - ThaiMusic.com
Karaoke - Live Concerts - Diversi-Tune - Macromedia's DHTML Zone!ฝึกร้องเพลง
- ชมรมขับร้องประสานเสียง KU CHORUS -
กระดานข่าว ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
- Pantip.com Thai's Biggest Cyber Society - NECTEC News & Technology Update
กระดานข่าวคอมพิวเตอร์ - คุยเฟื่องเรื่องคอมพิวเตอร์ - ชมรมเว็บเพจไทย- เรือนคอมพิวเตอร์ไทย
- Mr.Web Homepage - sOmewHereiNthailAnd - โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์
LINUX Thai Project - ZD Net Thailand - AR/IP Network - Y2K Thailand - The World's Computer Society
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน - ราคาคอมพิวเตอร์ โดย Beyond eXtreme - บ้านหม้อ.คอม - PhP Web - IT-Guides
Telecom Journal


Dictionary Online
The Newbury House Online Dictionary
LEXiTRON Dictionary - The English Reader's Helper - A Web of On-line Dictionaries

Web Pages ที่น่าสนใจ
 M-Thai จุดเริ่มต้นการท่องเวบของคุณ - Thaiware - ASIA EYES - Thai Trade Fair
 Hello Discount - Top Jobs on the Net - ตาวิเศษ - สมศรี 2000 - BKK Online - เวบไซท์ ด.เด็ก
Pacific Group - Bloomberg Online - 108-1009 - ศาลานกน้อย - เว็บเพจแรกของฉัน - สวัสดี - Supachai
- Thai Internet School - Tum Internet Vareity - Thai Fonts - Pee's Homepage - Sanook
- The Nine Planets - Charlie's Serial Numbers - IconBAZAARMacro Art - Dave Central Site Map
- Leonado 's World - Free Software & Service - TOT DebtQuery Service - Friend Page
Phat98 Homepage - SiamLink Sephiros Cyberpager - EDTV - The White House - The World Clock
Utilities Homepage - Jammaster X Power Sources And Links Page's - The Guide To Cool Web
 Skuna 's HomePage - ComNON 07 Homepage - KO HOMEPAGE - ห้องสมุดของฉัน - Free NewSoft
ชมรมพระเครื่องมณเฑียรพลาซ่า - สาระ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม - Golden Coin - ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย
อาหาร
บ้านอาหารของนายเชฟ - หมึกแดง -  -  -

Web Links
Thai Web Hunter - Thai WWW Directory - Web Site Story - Collect Park - KING's Homepage -
BEST ALL AROUND - Electronics info page - Web index of Thailand (VOP) - Thailand Information Service -
ร่วมด้วยช่วยกันลิงค์ - เวบรวมลิงค์ - ITIT - All sudyord link

ส่ง Digital Cards
 Musical Cards - Virtual Florist - Go Greetings - FlowerLinkPHILLIP 'S FLORALS
 Blue Mountain Arts' Cards - Oh My Goodness

Internet Pager
 141-142 - 1144 - 1500 - 151-152 - E-mail 152 - 1187-1188 - 161-162 - WP1800 - GSM

Free Home Pages & E-mail
 Free E-mail Services - คนไทยดอทคอม
GEOCITIES - HOTMAIL - ROCKETMAIL - XOOM - FREE WEB SPACE - I-Net-ID - Thai Mail

Down Load Program
Best Thai Download Site Sanook Internet Thailand
FTP KU - TUCOWS - DOWNLOAD  - WINDOWS95SHAREWARE - DaveCentral
WINDOWS 95 SYSTEM UPDATES - Microsoft Free Download - PPTP - Microsoft System Updates
ANTIVIRUS - Mapedit - Eudora & Pure Voice - HoneyCom - Trumpet Winsock - WinAmp - GIF World

Internet Online Communication
 Internet Phone - VDOnet - NetMeeting - IRC-PIRCH - MS Chat
Alexa Navigate The Web - V-Chat - Honey Software - Send a FAX by e-mail
Bangkok Free Internet access

ICQ Zone
คู่มือการใช้งาน ICQ เพื่อคนไทย
ICQ - World's Largest Internet Online Communication Network
Thai ICQ - Thai's Largest Internet Online Community
- Global Thai: ICQ - Thailand's iCQ Users Center
MultiICQ - ICQ Handbook - POWER-ICQ - ICQ Download Page

Search Engines
ระบบสอบถามข้อมูลส่วนราชการไทย - ระบบค้นหาที่อยู่เพื่อส่งจดหมาย Electronic
SEARCH THE THAI WEB SITES - GOOGLE - ALL THE WEB
Yahoo! - Lycos- AltaVista - Excite - InfoSeek  - Magellan - Search - WebCrawler - WhoWhere?

Internet Service Providers
THAILAND NETWORK INFORMATION CENTER (THNIC)
A-NET - ASIAACCESS - ASIANET - CSCOMS - IDN - INET - INFONEWS - KSC
 LINETHAI - LOXINFO - SAMART - THAIONLINE- WNET - TA easyClick !ข่าว!
E-mail ทีติดต่อ : cpcgsm@ku.ac.th